Zaloguj się

Katalog Części
Facebook

KONTAKT

tel. kom: 501 115 446
tel. (17) 784 48 81, (17) 850 47 61
fax.(17) 850 47 62
e-mail: fox@fox.rzeszow.pl
godz.  otwarcia  Pn-Pt: 8:00 - 19:00
                              Sob   :  8:00 - 14:00


 

Koszt przesyłki krajowej

  PŁATNOŚĆ PRZELEWEM:
 Poczta-List ekonomiczny
         -8zł 

 Poczta-List priorytet                 -10

 Kurier/Poczta do 500zł             -18zł 

 Kurier wartość pow 500zł –GRATIS 
 Dostawa na sobotę                  -45
  PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE:
 Kurier/Poczta – pobranie         -23
 
Dostawa na sobotę                 -55

Informacja Konsumencka

INFORMACJA KONSUMENCKA PRZY UMOWACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ (W INTERNECIE)

 LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)


Sprzedawcą w sklepie internetowym www.fox.rzeszow.pl  jest firma:  

FOX  RZESZÓW Jarosław Wójcik Krasne 110 36-007 Krasne k./ Rzeszowa NIP 945-110-63-08 

Firma zarejestrowana w CEIDG

Kontakt : telefoniczny: 178504761 , 177844881 ,  501115446 , fax 178504762                         

e-mail: fox@fox.rzeszow.pl                                                                                                              

adres korespondencyjny: FOX  RZESZÓW Krasne 110 36-007 Krasne 

Pracujemy : Pn-Pt 8:00 - 19:00 w sob. 8:00 - 14:00


Reklamacje:

Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji w myśl ogólnych przepisów handlowych.

Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację rzeczy niezwłocznie po wykryciu usterki.

W zgłoszeniu reklamacji klient zobowiązany jest podać sposób usunięcia wady.

Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane, ponieważ każdy reklamowany towar zostaje sprawdzony, a w przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca koszty przesyłki reklamacyjnej.

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pod adresem: fox@fox.rzeszow.pl  lub telefonicznie 178504761, dostarczenie / wysyłka na adres Fox Rzeszów Krasne 110  Krasne 36-007

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient jako konsument ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1 etap  naprawa / wymiana

2 etap obniżenie ceny / zwrot pieniędzy

Podstawowe uprawnienia konsumenta:

a) może żądać obniżenia ceny 

b) może od umowy odstąpić i zażądać zawrotu pieniędzy, chyba że: 

- wada jest nieistotna lub 

- sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie 

c) może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad 

d) może żądać usunięcia wady (naprawy).

- Podstawowe terminy:

1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

- Druk Reklamacyjny  jest dostępny na stronie:  www.fox.rzeszow.pl zakładka Druki do Pobrania

http://www.fox.rzeszow.pl/DrukidoPobrania(42,,).aspx

- Wypełniony Druk Reklamacyjny należy dołączać wraz z reklamowanym produktem 

- Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

- Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci

- Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

- W przypadku gdy Klient zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny (określając kwotę) a Sprzedawca  nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

- Sprzedawca  usuwa zgłoszoną usterkę niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku gdy usunięcie usterki wymagać będzie podjęcia dodatkowych działań przez  Sprzedawcę , w szczególności sprowadzenia części zamiennych lub materiałów, czas usunięcia usterki może ulec przedłużeniu o czas niezbędny dla sprowadzenia i zamontowania części zamiennych lub materiałów.


Zwroty:

- Konsument może odstąpić od dokonanego zakupu bez podania przyczyn, powinien w ciągu 14dni od doręczenia produktu złożyć na piśmie oświadczenie, którego wzór jest dostępny na stronie WWW sklepu.

- Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca sam zaproponuje, że towar odbierze.

- Konsument, odstępując od umowy ponosi koszty przesyłki zwrotnej . Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż zwykły oferowany przez Sprzedawcę, konsument nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów,

- Niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) za wszystkie dokonane płatności zostanie dokonany zwrot pieniędzy w taki sam sposób, w jaki Konsument zapłacił za towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami.. Sprzedawca, jeżeli nie zaproponuje, że sam odbierze towar, będzie miał możliwość odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania i oceny stanu towaru.

- Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

- Adres zwrotu towaru: Fox Rzeszów Krasne 110 36-007 Krasne k./ Rzeszowa

- Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane.

- Druk Oświadczenia o zwrocie jest dostępny na stronie : www.fox.rzeszow.pl  zakładka Druki do Pobrania

http://www.fox.rzeszow.pl/DrukidoPobrania(42,,).aspx 


Brak możliwości odstąpienia od umowy

 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  

 Sprzedawca dostarcza Klientowi rzecz zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem, w stanie pełnym i wolnym od wad. Sprzedawca jest jednak odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana okaże się mieć wadę fizyczną lub prawną.

  

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Organem właściwym w sprawach ochrony praw konsumentów jest właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta Miejski Rzecznika Konsumentów


 Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem władny jest rozstrzygać właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta   Sąd  Powszechny.   

Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

 
 
Prawo do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®